Debark University
logo

Debark University

ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ

Latest Updates

 • Image

  በቢኤስሲ እና ጂኤጅ የተጀመረው ስልጠና ተጠናቀቀ

  Posted on 2021-07-06

  የውጤት ተኮር ስራ አፈጻጸም አመራርና የስራ አፈጻጸም አመራር ምንነት፣የባላንስድ ስኮር ካርድ ምንነት፣ የውጤት ተኮር ስራ (BSC) ግንባታ ደረጃዎች፣ አውቶሜሽን፣ ስትራቴጅን በየደረጃው ማውረድ እና የውጤት ተኮር የአፈጻጸም ግምገ

 • Image

  የውጤት ተኮር ስርዓት ማዕቀፍ ዝግጀት ትግበራ ስልጠና በጎንደር ፍሎሪዳ ኢንተርናሽናል ሆቴል እየተሰጠ ነው፡፡

  Posted on 2021-07-05

  በአስተዳደር ተማሪዎች ጉዳይ ም/ፕ/ጽ/ቤት አስተባባሪነት የሚሰጠው ስልጠና ዳይሬክተሮችን፣ ቡድን መሪዎችንና ፈጻሚ ባለሙያዎችን ታዳሚ አድርጎ በዋናነት ጂኤጅ (JEG) እና ቢኤስሲ (BSC) የትኩረት አቅጣጫ አድርጎ የሚቀጥል ሲሆን እስከ

 • Image

  ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ እና አለም አቀፉ የአረንጓዴ ልማት መሰረት (Greenland Development Foundation) በዳባት ከተማ 1ኛ ደረጃ ት/ቤት ችግኝ ተከሉ፡፡

  Posted on 2021-07-05

  ግንቦት 26/2013 ዓ.ም ፡- የአካባቢውን ስነ-ምህዳር ከማስጠበቅ በተጨማሪ ለምግብነት የሚሆኑ የአትክልትና ፍራፍሬ ዝርያ ያላቸው ማንጎ፣አፕል፣ፓፓያና ሎሚ ችግኞች በዳባት አንደኛ ደረጃ ቀበሌ 01 ትምህርት ቤት ‹‹ችግኝ ተከላ ለ

Located Northern Ethiopia.